Black Lady

18 tekstów – auto­rem jest Black La­dy.

Te­raz wiem dlacze­go za­myka­no bez­myślne księżniczki w naj­wyższych wieżach... aby nie biegały za głupi­mi rycerzami...
~
Wieża zbu­dowa­na z czte­rech żywiołów nie zdołała pow­strzy­mać księżniczki... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 stycznia 2012, 21:28

Gdy­by dzielił nas og­romny ocean, przepłynęłabym go wpław lub utonęła dążąc do ce­lu, ale nig­dy bym się nie poddała.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 listopada 2011, 06:38

Cza­sami trze­ba być twar­dym, aby po­wie­rzchniowo uk­ryć swe słabości... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 lipca 2011, 01:21

Niech Two­je życie będzie piękne
- ta­kie, jak ogród pełen róż,
a naszych licznych, miłych wspomnień
niech nie pok­ry­je za­pom­nienia kurz.

For Grell [T.M] 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 maja 2011, 00:23

Po­jawiłeś się tak nagle
I bez­czel­nie w mym życiu namieszałeś
Cze­go chciałam
Nie pytałeś
Od początku się mną zaopiekowałeś
I na wieki niewidzialną smyczą do siebie przywiązałeś 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 maja 2011, 03:50

Dużo miłości i szczęścia w gro­nie rodzi­ny, ciepła w ser­cu i ser­ca dla in­nych, być po­nad to, co bo­li i widzieć zaw­sze to, co piękne 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 maja 2011, 22:24

Jes­teśmy niczym dwa żywioły – ogień i wo­da. Lecz kto jest, którym? Ja częściej mówię „kocham”, pragnę do­tyku Twych ust, uczu­cia bez­pie­czeństwa, gdy tu­lisz mnie w ra­mionach. Jed­nakże me ciało zaw­sze jest [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 kwietnia 2011, 14:22

Pat­rząc na zdjęcia sprzed lat wspo­minam przy­jaźnie, po których czas za­ciera ślad... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 kwietnia 2011, 15:00

- Dzi­siaj jest dzień Walentynek?
- Tak.
- A pre­zen­ty da­je się za­kocha­nym. Ja Ciebie kocham zaw­sze, nie tyl­ko te­go jed­ne­go dnia, a więc za­pom­nij o ja­kichkol­wiek cze­kolad­kach i pre­zen­tach. Żegnam!

[Roz­mo­wa z moim star­szym bra­tem ^.^ Szcze­rość prze­de wszystkim] 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 lutego 2011, 23:04

Prawda

Za prawdę się nie dziękuje
Ją się podziwia
Za to, że
Bez is­kry kłamstwa
I bez banialuki
Pot­ra­fi oka­zać
Świat realny
W tęczo­wych barwach 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 lutego 2011, 08:25
Black Lady

Nie sądziłam, że moja wyobraźnia kształtuje Twoje sny

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Black Lady

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność